#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ در خصوص اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ در خصوص اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ در خصوص اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی

ادامه خبر
#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۵۷/۴۵۳۰۷/د در خصوص ارعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۵۷/۴۵۳۰۷/د در خصوص ارعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۵۷/۴۵۳۰۷/د در خصوص ارعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری  #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۷ در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۷ در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۷ در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره ۵۱۷/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری  #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۶ در خصوص عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری  #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۳ در خصوص عدم ابطال بخشنامه و اطلاعیه شماره ۸۱۹۴/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۳ در خصوص عدم ابطال بخشنامه و اطلاعیه شماره ۸۱۹۴/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۳ در خصوص عدم ابطال بخشنامه و اطلاعیه شماره ۸۱۹۴/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری  #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۱ در خصوص عدم ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۸۹۲۱/۱۶۲۳/۲۳۲ – ۲۹/۵/۱۳۸۵  تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۱ در خصوص عدم ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۸۹۲۱/۱۶۲۳/۲۳۲ – ۲۹/۵/۱۳۸۵ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۱ در خصوص عدم ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱۸۹۲۱/۱۶۲۳/۲۳۲ – ۲۹/۵/۱۳۸۵ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری  #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۰ در خصوص عدم ابطال قسمت آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۳/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۷  تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۰ در خصوص عدم ابطال قسمت آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۳/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۷ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹

#دیوان_عدالت_اداری #دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۸۰ در خصوص عدم ابطال قسمت آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۳/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۷ تاریخ رأی : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹  

ادامه خبر
#ابلاغیه_مالیاتی  شماره ۲۳۴/۴۲۷۶۰/د در خصوص ایجاد وحدت رویه در فرآیند اجرایی مالیاتی کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه تا زمان صدور پروانه وکالت   🔹 آدرس و کد پستی اقامتگاه قانونی کارآموزان ، عینا همان اقامتگاه قانونی وکیل سرپرست، مطالبه اسناد مالکیت و اجاره نامه موضوعیت ندارد

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۴/۴۲۷۶۰/د در خصوص ایجاد وحدت رویه در فرآیند اجرایی مالیاتی کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه تا زمان صدور پروانه وکالت 🔹 آدرس و کد پستی اقامتگاه قانونی کارآموزان ، عینا همان اقامتگاه قانونی وکیل سرپرست، مطالبه اسناد مالکیت و اجاره نامه موضوعیت ندارد

#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۴/۴۲۷۶۰/د در خصوص ایجاد وحدت رویه در فرآیند اجرایی مالیاتی کارآموزان مرکز وکلای قوه قضائیه تا زمان صدور پروانه وکالت 🔹 آدرس و کد پستی اقامتگاه قانونی کارآموزان ، عینا همان اقامتگاه قانونی وکیل سرپرست، مطالبه اسناد مالکیت و اجاره نامه موضوعیت ندارد

ادامه خبر

Enter your keyword