بخشنامه_گمرکی شماره ۱۴۰۱/۸۶۰۶۶۴

در خصوص امکان تمدید ضمانت نامه های مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از ابتدای سال تاکنون که سر رسید آن پایان شهریور می باشد جهت حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی

Related Posts

Enter your keyword