#ابلاغیه_مالیاتی شماره ۱۴۲۳۰/۲۰۰/ص

در خصوص تغییر زمان اجرای، ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به علت فراهم نبودن زیر ساخت لازم

Related Posts

Enter your keyword