دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۵۸۱۱۰۵۱

در خصوص ابطال مواد ۱ و ۷ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

Related Posts

Enter your keyword