دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۵۸۱۱۱۴۸

در خصوص ابطال نامه دفتر حسابرسی مالیاتی مبنی بر شمول جریمه عدم نصب برچسب روی کالا های معاف از ارزش افزوده

Related Posts

Enter your keyword