ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۱۰۷۲/د

در خصوص رعایت مواد ۹۷ ، ۲۳۷ و آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م در زمان رسیدگی توسط حسابرسان مالیاتی و برخورد با متخلفین

🔺مادامی که مستندات و دلایل متقن بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مؤدی وجود نداشته باشد ، ملاک پذیرش اظهارنامه مؤدی است

تنظیم کننده : دادستان انتظامی مالیاتی

Related Posts

Enter your keyword