دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۶۰۱۰۳۹۵

در خصوص دستورالعمل استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به راه اندازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ملاک عمل میباشد

Related Posts

Enter your keyword