پاسخ استعلام مالیاتی شماره ۲۳۲/۳۸۰۰۰/ص

در خصوص عدم شناسایی و ابراز درآمد تسعیر ارز ، کتمان درآمد تلقی نمیگردد.

مرجع صدور : سرپرست دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امورمالیاتی

Related Posts

Enter your keyword