مصوبه هیات وزیران شماره ۱۰۷۴۵۵/ت ۵۹۵۶۴ هـ

در خصوص آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده ۲۴ قانون #مالیاتبرارزش_افزوده

Related Posts

Enter your keyword