بخشنامه تامین اجتماعی شماره ۶۷۹۱/۱۴۰۱/۱۰۰۰

در خصوص تقسیط مجدد بدهی های تأمین اجتماعی کارفرمایان مدیون تبدیل به حال شده

Related Posts

Enter your keyword