دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۰۵۸۱۰۹۹۷

در خصوص مابه التفاوت سود علی الحساب و سود واقعی پرداختی از جانب بانک به سپرده های مشتریان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می شود.

Related Posts

Enter your keyword