اظهار نظر شماره ۱۰۶ کمیته فنی #حسابرسی در مورد اینکه؛ در صورت تغییر پایان دوره گزارشگری مالی، نحوه ارائه اطلاعات مقایسه‌ای در گزارش مالی میان‌دوره‌ای چگونه است؟

اظهار نظر شماره ۱۰۶ کمیته فنی #حسابرسی در مورد اینکه؛
در صورت تغییر پایان دوره گزارشگری مالی، نحوه ارائه اطلاعات مقایسه‌ای در گزارش مالی میان‌دوره‌ای چگونه است؟

Related Posts

Enter your keyword