اظهار نظر شماره ۱۲۲ کمیته فنی حسابرسی در خصوص ؛

آیا عدم تجدید ارزیابی زمین ها و ساختمان های فاقد ویژگی های مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار ، انحراف از استاندارد حسابداری محسوب میشود؟

Related Posts

Enter your keyword