اظهار نظر شماره ۱۱۷ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ آثار ناشی از بکارگیری استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درامد بر مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک‌پذیر که وفق قوانین و مقررات مربوط مجاز گردیده، چگونه است؟

Related Posts

اظهار نظر شماره ۱۱۴ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛  اگر شرکت فرعی بخشی از سهام خود را بازخرید کند (سهام خزانه) و بخشی از همان سهام را به بیش از بهای تمام شده به فروش رساند، نحوه انعکاس سهام خزانه و صرف سهام خزانه در صورت‌های مالی تلفیقی چگونه است؟

اظهار نظر شماره ۱۱۴ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ اگر شرکت فرعی بخشی از سهام خود را بازخرید کند (سهام خزانه) و بخشی از همان سهام را به بیش از بهای تمام شده به فروش رساند، نحوه انعکاس سهام خزانه و صرف سهام خزانه در صورت‌های مالی تلفیقی چگونه است؟

اظهار نظر شماره ۱۱۴ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ اگر شرکت فرعی بخشی از…Read more

Enter your keyword