اظهار نظر شماره ۱۱۷ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ آثار ناشی از بکارگیری استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درامد بر مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک‌پذیر که وفق قوانین و مقررات مربوط مجاز گردیده، چگونه است؟

Related Posts

Enter your keyword