اظهار نظر شماره ۱۱۹ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛

آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیها منجر به تغییر در منابع می شود

Related Posts

Enter your keyword