اظهار نظر شماره ۱۲۵ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛

در صورتی که به دلیل تحصیل شرکت فرعی طی دوره برای نخستین بار اقدام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی کنیم، ارقام مقایسه‌ایِ صورتهای مالی تلفیقی، ارقام صورتهای مالی شرکت اصلی است.

Related Posts

Enter your keyword