ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۱۰۷۲/د

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۱۰۷۲/د

در خصوص رعایت مواد ۹۷ ، ۲۳۷ و آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م در زمان رسیدگی توسط حسابرسان مالیاتی و برخورد با متخلفین 🔺مادامی که مستندات و دلایل متقن بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مؤدی وجود نداشته باشد ، ملاک پذیرش اظهارنامه مؤدی است تنظیم کننده : دادستان انتظامی مالیاتی

Read more

Enter your keyword