مصوبه هیات دولت شماره ۵۸۵۷۲در خصوص فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند .

مصوبه هیات دولت شماره ۵۸۵۷۲در خصوص فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند .

🔹هیئت وزیران درجلسه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ به پیشنهاد شماره۲/۱۹۵۲۹۸مورخ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ وزارت امور اقتصاد ودارایی وبه استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۱۱ در خصوص ابطال رأی شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹؍۹۸؍۲۰۰-۷؍۲؍۱۳۹۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۱۱ در خصوص ابطال رأی شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹؍۹۸؍۲۰۰-۷؍۲؍۱۳۹۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی

در خصوص مالیاتهایی که مؤدیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌ و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۶۳ – ۱۹۶۴ در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۶۳ – ۱۹۶۴ در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷

اختصاص کلیه حقوق و مزایا در محاسبه ، پرداخت و یا ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۵۶ – ۱۹۵۷ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۵۶ – ۱۹۵۷ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

هزینه های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و از جمله هزینه تلفن همراه نیز معاف از مالیات حقوق دانسته شده است

Read more

Enter your keyword