دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ در خصوص تاکید بر ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ مبنی بر اعمال حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف (اداری ، صنعتی ، آموزشی)

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ در خصوص تاکید بر ابطال بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ مبنی بر اعمال حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف (اداری ، صنعتی ، آموزشی)

📌 شورای عالی مالیاتی طبق رای ۱۸-۲۰۱ در آذر ماه ۱۳۹۹ و همچنین بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۷۲ سازمان امور مالیاتی بابت اخذ حق واگذاری بر خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسرار ورزیده اند که مجدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نمود

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۳ در خصوص ارسال دادنامه شماره ٢٠٠۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت  «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و  « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور»

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۳ در خصوص ارسال دادنامه شماره ٢٠٠۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور»

⭕️ مالیات حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره : ۲۰۰/۱۴۰۰/۲۱ در خصوص اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

بخشنامه_مالیاتی شماره : ۲۰۰/۱۴۰۰/۲۱ در خصوص اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

◾️در اجرای مفاد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره ۹۸۵۳/ت۵۷۶۰۷/ھ مورخ۱۳۹۹/۰۲/۰۷وشماره۱۷۸۰۹ /ت۵۸۷۶۹ /ھ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۱درخصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ به ترتیب برای سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ […]

Read more
شیوه نامه مالیاتی شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در خصوص ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵٧ قانون مالیات های مستقیم با توجه به دادنامه مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری از حیث؛

شیوه نامه مالیاتی شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در خصوص ابهامات مطروحه پیرامون مقررات ماده ۵٧ قانون مالیات های مستقیم با توجه به دادنامه مورخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری از حیث؛

🔺زمان تسلیم اظهارنامه مربوطه و نیز تاریخ اثر دادنامه به پرونده های در مراحل حسابرسی ، تشخیص و دادرسی مالیاتی

Read more

Enter your keyword