#دستورالعمل_مالیاتی  شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و  درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی  صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸

#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۰۷۴۲/د در خصوص درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفرمالیاتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ بر اساس حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)ب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ۸۳۳۸۶۰

ادامه خبر
#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۴۹۳۸۳ / ت ۵۷۰۴۵ هـ   در خصوص آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۴۹۳۸۳ / ت ۵۷۰۴۵ هـ در خصوص آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۴۹۳۸۳ / ت ۵۷۰۴۵ هـ در خصوص آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  

ادامه خبر
#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۴۹۳۵۴ / ت ۵۶۷۹۳ هـ  درخصوص الحاق تبصره به بند ث ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۴۹۳۵۴ / ت ۵۶۷۹۳ هـ درخصوص الحاق تبصره به بند ث ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

#مصوبه_هیات_دولت شماره ۱۴۹۳۵۴ / ت ۵۶۷۹۳ هـ درخصوص الحاق تبصره به بند ث ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ادامه خبر
#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۴۶۷۰۴۳ در خصوص برنج های وارداتی که مشمول دریافت مابه التفاوت شدند

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۴۶۷۰۴۳ در خصوص برنج های وارداتی که مشمول دریافت مابه التفاوت شدند

#بخشنامه_گمرکی شماره ۹۸/۱۴۶۷۰۴۳ در خصوص برنج های وارداتی که مشمول دریافت مابه التفاوت شدند 🔹بر اساس جدولی که ستاد تنظیم بازار ارائه داده است میزان اخذ ما به التفاوت از برنج هندی هزار تومان و برنج پاکستانی ۵۰۰ تومان است  

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری  دادنامه شماره ۱۰۹۰۴ در خصوص ابطال قسمتی از بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۱۸-۹۵-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۱۰۹۰۴ در خصوص ابطال قسمتی از بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۱۸-۹۵-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۱۰۹۰۴ در خصوص ابطال قسمتی از بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۱۸-۹۵-۲۰۰ سازمان امور مالیاتی ابطال_قسمتی_از_بند_۵_دستورالعمل

ادامه خبر

Enter your keyword