#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ در خصوص ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات برحق واگذاری محل به زمین های خالی باستثنای زمین های با کاربری رسمی تجاری/سرقفلی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ در خصوص ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات برحق واگذاری محل به زمین های خالی باستثنای زمین های با کاربری رسمی تجاری/سرقفلی

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ در خصوص ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم شمول مالیات برحق واگذاری محل به زمین های خالی باستثنای زمین های با کاربری رسمی تجاری/سرقفلی

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۱ در خصوص عدم ابطال نامه شماره ۲۶۷/۴۵۸۵/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۱ در خصوص عدم ابطال نامه شماره ۲۶۷/۴۵۸۵/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۱ در خصوص عدم ابطال نامه شماره ۲۶۷/۴۵۸۵/د مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مدیر کل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان موضوع : مشمولیت مالیات ارزش افزوده به قراردادهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی عدم_ابطال_نامه_شماره_۴۵۸۵_۲۶۷_د_مدیر_کل_دفتر_فنی_و_اعتراضات_مؤدیان

ادامه خبر
#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۴۶۶ -۴۶۷ در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مالیات بر ارزش افزوده – جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مالیات بر ارزش افزوده

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۴۶۶ -۴۶۷ در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مالیات بر ارزش افزوده – جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مالیات بر ارزش افزوده

#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۴۶۶ -۴۶۷ در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مالیات بر ارزش افزوده – جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک مالیات بر ارزش افزوده ابطال_بند_۱۰_بخشنامه_شماره_۷۸۲۱_مالیات_بر_ارزش_افزوده_جریمه_عدم

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۸ در خصوص ابطال بخشنامه ۲۳۰/۳۰۶۶/د مربوط به مشمولیت سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری برای پرداخت مالیات

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۸ در خصوص ابطال بخشنامه ۲۳۰/۳۰۶۶/د مربوط به مشمولیت سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری برای پرداخت مالیات

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۳۸ در خصوص ابطال بخشنامه ۲۳۰/۳۰۶۶/د مربوط به مشمولیت سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری برای پرداخت مالیات طبق ماده ۲۸۰ ق.م.م و رای تاکیدی دیوان عدالت اداری مالیات کلیه سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که برای انجام امور ذاتی شهرداری تشکیل شده اند و ۱۰۰ درصد سرمایه و […]

ادامه خبر
اظهار نظر شماره ۱۱۱ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ تحصیل دارایی در مقابل بدهی های مستقیم در زمره معاملات غیر نقدی موضوع پرسش فنی شماره ۸۴

اظهار نظر شماره ۱۱۱ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ تحصیل دارایی در مقابل بدهی های مستقیم در زمره معاملات غیر نقدی موضوع پرسش فنی شماره ۸۴

اظهار نظر شماره ۱۱۱ کمیته فنی #حسابرسی در خصوص ؛ تحصیل دارایی در مقابل بدهی های مستقیم در زمره معاملات غیر نقدی موضوع پرسش فنی شماره ۸۴

ادامه خبر
#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۳۷ در خصوص ابلاغ مصوبات شورای عالی اقتصادی ورود شرکت ها در بورس به شرط اینکه ۲۵% سهام شناور داشته باشند مانع تعرض سازمان امور مالیاتی به عملکرد سنوات قبل

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۳۷ در خصوص ابلاغ مصوبات شورای عالی اقتصادی ورود شرکت ها در بورس به شرط اینکه ۲۵% سهام شناور داشته باشند مانع تعرض سازمان امور مالیاتی به عملکرد سنوات قبل

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۳۷ در خصوص ابلاغ مصوبات شورای عالی اقتصادی ورود شرکت ها در بورس به شرط اینکه ۲۵% سهام شناور داشته باشند مانع تعرض سازمان امور مالیاتی به عملکرد سنوات قبل

ادامه خبر
#بخشنامه_تامین_اجتماعی شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۶۵ در خصوص معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری)

#بخشنامه_تامین_اجتماعی شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۶۵ در خصوص معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری)

#بخشنامه_تامین_اجتماعی شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۶۵ در خصوص معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت اختیاری ( غیر اجباری) معافیت_از_معاینات_پزشکی_اولیه_متقاضیان_بیمه_با_ماهیت_اختیاری_غیر

ادامه خبر
#بخشنامه_تامین_اجتماعی شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۷۰ در خصوص میزان حق سرانه درمان سال۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

#بخشنامه_تامین_اجتماعی شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۷۰ در خصوص میزان حق سرانه درمان سال۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد

#بخشنامه_تامین_اجتماعی شماره ۱۰۰۰/۹۹/۱۹۷۰ در خصوص میزان حق سرانه درمان سال۱۳۹۹بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد میزان_حق_سرانه_درمان_سال۱۳۹۹بیمه_شدگان_صاحبان_حرف_و_مشاغل_آزاد

ادامه خبر

Enter your keyword