اخبارحرفه تقلب و جرایم مالی در بخش عمومی از طریق آموزش و پرورش

مقاله «با تقلب و جرایم مالی در بخش عمومی از طریق آموزش و پرورش» که توسط زهرا نوری ترجمه شده است منتشر شد.

در این مقاله عنوان می شود که تقلب و جرایم مالی همیشه وجود خواهد داشت. هر جایی که پول باشد، افرادی نیز وجود دارند که از سامانه مالی برای منافع شخصی خود سوءاستفاده کنند و بخش دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد، اما دولتهای غربی با مبارزه و پیشگیری گسترده در زمینه فساد، رشوه و تقلب در موقعیت به نسبت مناسبی قرار دارند.

Related Posts

اینفوگرافی

اینفوگرافی

مراحل ثبت درخواست #ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران…Read more

Enter your keyword