حسابرسی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۹۳۶ سازمان حسابرسی

بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۹۳۶ سازمان حسابرسی
مورخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
در خصوص صورت های مالی تلفیقی و جداگانه نمونه مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران

منبع صدور : سازمان حسابرسی

Related Posts

اینفوگرافی

اینفوگرافی

مراحل ثبت درخواست #ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران…Read more

Enter your keyword