اخبارحرفه مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی

مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی

مقاله « مبارزه بخش عمومی با دو همه گیری: کووید ۱۹ و فساد مالی در تدارکات عمومی» که توسط زهرا نوری ترجمه شده است منتشر شد.

در این مقاله عنوان می شود که کریستالینا جورجیوا ، مدیر صندوق بین المللی پول در آغاز همه¬گیری کووید ۱۹ به دولتها گفت: “هرچه می توانید هزینه کنید اما رسیدها را نگه دارید”. پیام صندوق بین المللی پول واضح بود، دولتها باید برای نجات جانها و حفظ امرار معاش آنها هزینه کنند، اما با پرداخت هزینه، تعهدات مربوط به شفافیت و پاسخگویی نباید کنار گذاشته شود.

Related Posts

اینفوگرافی

اینفوگرافی

مراحل ثبت درخواست #ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران…Read more

Enter your keyword