دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹ در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹ در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

Read more
دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ در خصوص تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ٢٩ و ۴١ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ در خصوص تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ٢٩ و ۴١ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲در خصوص تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ٢٩ و ۴١ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۸۷ در خصوص ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۸۷ در خصوص ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۸۷در خصوص ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸؍۹۶؍۲۰۰- ۷؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور ⭕️ بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل […]

Read more
بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ در خصوص معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ در خصوص معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰در خصوص معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده🔸به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد

Read more
#بخشنامه_مالیاتی  شماره ۲۰۰/۹۹/۸۸ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۸۸ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت

#بخشنامه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۸۸ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت تبصره ۳ ماده ۲ : سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۹ ، معاف از مالیات موضوع بند ۱ ماده ۱۷ و ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد.

Read more

Enter your keyword