بخشنامه_گمرکی شماره ۱۴۰۱/۴۰۸۹۰۲

بخشنامه_گمرکی شماره ۱۴۰۱/۴۰۸۹۰۲

در خصوص محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض متعلقه اظهارنامه های متروکه تنظیم شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ و سایر اظهارنامه هایی که تشریفات متروکه آن به اتمام نرسیده است بر اساس نرخ ارز ETS

Read more
ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۶۰۰۶/ص

ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۶۰۰۶/ص

مالیات_مشاغل اظهارنامه_مالیاتی بر اساس نامه مورخ ٣٠ /٣/ ١۴٠١ رئیس سازمان امور مالیاتی مهلت تسیلم اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و تبصره ماده ۱۰۰ تا ١۵ تیر ماه تمدید شد

Read more
دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۰۲

دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۰۲

در خصوص ابطال جزء ۶ بند (ب) دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به شماره ۲۰۰/۹۸/۵۱۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت خرید کالاها و خدمات صادرشده به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سالهای […]

Read more

Enter your keyword