دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ در خصوص تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ٢٩ و ۴١ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲
در خصوص تعیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد ٢٩ و ۴١ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای

Related Posts

Enter your keyword