مصوبه هیات وزیران شماره ۹۳۶۳۶/ ت / ۵۸۹۹۶ / هـ

در خصوص تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

Related Posts

Enter your keyword