شیوه نامه مالیاتی ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۲/۲۸۵۱/ص

در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر در محدوده جغرافیایی کشور
منبع صدور : #دفترفنیومدیریتریسک_مالیاتی

Related Posts

Enter your keyword