شیوه نامه مالیاتی شماره ۲۳۵/۸۸۴۳/ص

اظهارنظر دفتر #حسابرسی_مالیاتی در خصوص عدم تصریح حکم تبصره ٣ ماده ١۴٧ به هزینه‌های انجام شده از طریق حساب تنخواه دار

Related Posts

Enter your keyword