شیوه نامه مالیاتی شماره ۲۳۲/۵۲۱۲۳/د

اظهارنظر مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفترفنی ومدیریت ریسک_مالیاتی

در خصوص چگونگی اعمال معافیت مالیاتی، بر درآمد حاصل از فعالیت واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و نیز مقررات ارزش افزوده بر این دسته از واحدها

Related Posts

Enter your keyword