شیوه نامه مالیاتی شماره ۲۱۴/۶۱۷۴۶/د

در خصوص اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی‌ ماه و انشاء آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی توسط نماینده دادگستر

Related Posts

Enter your keyword