حسابداری و منابع انسانی

موسسه حساب پردازان معاصر ماندگار با توجه به رشد سریع کسب و کار بر نوآوری و فن آوری حسابداری تمرکز کرده است و مدیریت موفقیت خود را با ساخت سیستم های مقیاس پذیر برای ارزیابی با الزامات رشد در نظر گرفته است. این شرکت با توجه به استراتژیهای توسعه ، پتانسیل اداره کردن و انجام خدمات حسابداری شرکت ها با هر زمینه کاری را دارد. خدمات مالی و حسابداری می تواند کمک به کاهش هزینه های عملیاتی از طریق مدیریت فعالیت های کاربردی برون سپاری باشد. این شرکت همچنین با استفاده از تکنیکهای مالی و نرم افزاری ، ارائه دهنده فرآیندهای یکپارچه با سیستم های نرم افزاری و انجام زیرساخت مالی برای دستیابی به رقابت پذیری هزینه ها می باشد. در کنار این موارد نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد، ارزش اقتصادی منابع انسانی را به مثابه دارایی با اهمیت موسسه بالا برده است. در نتیجه در حسابداری مدرن گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی واجد اهمیت است. در همین راستا خدمات مرتبط با منابع انسانی روزنه جدیدی در مبحث کسب درآمد و پرهیز از هزینه های ناخواسته به حساب می آید.

مشتریان می تواند تمام خدمات حسابداری (تلفیق یا استاندارد) مربوط به نیازهای خود به شرح ذیل را از این مجموعه مطالبه کنند:

 • اجرای حسابداری شرکتهای چند ملیتی
 • اجرای خدمات حسابداری برونسپاری (فروش ، مدیریت ، مالی و …)
 • مدیریت سرمایه در گردش
 • تدوین و طراحی سیستمهای مالی به همراه کدینگ واحد
 • تهیه و تنظیم قراردادهای پرسنلی
 • مدیریت فرآیند استخدام در شرکتها
 • برگزاری کارگاه های آموزشی
 • تهیه شرح وظایف پرسنلی
 • اجرای ارزیابی های پرسنل
 • انجام محاسبات حقوق و دستمزد
 • تهیه فرم های محاسباتی بیمه و مالیات پرسنل

Enter your keyword