مصوبه هیات وزیران شماره ۱۵۶۶۷۶/ت ۵۸۶۲۰ هـ درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور

Related Posts

Enter your keyword