مصوبه هیات وزیران شماره ۱۵۶۶۷۸/ت ۵۸۳۵۱ هـ درخصوص مجازبودن سازمان امور مالیاتی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانه های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص در حد نیاز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

Related Posts

Enter your keyword