مصوبه هیات وزیران شماره ۳۹۱۴۸/ت ۵۸۶۵۸ / هـ در خصوص آیین نامه تعیین مشوق‌های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی /ماده ٣مشوق‌های مالیاتی/ معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ ق. م. م

Related Posts

Enter your keyword