مصوبه هیات وزیران شماره ۴۹۰۲۰/ ت ۵۹۰۲۶ / هـ

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

🔹در تبصره الحاقی به بند (۶) تصویبنامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ موضوع بند (۱) تصویبنامه شماره ۳۸۸۰۱/ت۵۸۹۳۹هـ مورخ ۹/۴/۱۴۰۰، عبارت “فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنی می‌باشند” حذف می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

Related Posts

Enter your keyword