مصوبه هیات دولت شماره ۱۱۷۵۱۸ / ت ۵۹۱۵۶ هـ

در خصوص فهرست مواد معدنی،محصولات گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند
موضوع بند(ث) تبصره (۶) قانون بودجه

Related Posts

Enter your keyword