مصوبه هیات وزیران شماره ۴۷۶۷۴/ ت ۵۸۸۶۹ ه در خصوص تلقی نمودن هزینه های تولید واکسن کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی طی نامه شماره ۴۷۶۷۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد

Related Posts

Enter your keyword