#دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۶۶/۴۱۹۹/د #ارزش_افزوده در خصوص ؛ ابهامات مطروحه اداره کل امور مالیاتی استان … در رابطه با دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۶/ ۹۸ موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

#دستورالعمل_مالیاتی
شماره ۲۶۶/۴۱۹۹/د
#ارزش_افزوده
در خصوص ؛ ابهامات مطروحه اداره کل امور مالیاتی استان … در رابطه با دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۶/ ۹۸ موضوع صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

Related Posts

Enter your keyword