ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۱۲۱۴۹/ص

در خصوص تاکید به اجرای ضوابط و مقررات چگونگی پاسخ به استعلام های دریافتی در سامانه صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

🔺 تکمیل فرآیند ثبت نام از ۴۴ به ۴۵ موضوعیتی ندارد

🔺 منوط کردن صدور گواهی یادشده به پرداخت حق تمبر وجه قانونی ندارد

Related Posts

Enter your keyword