ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۰۰/۶۰۰۶/ص

مالیات_مشاغل اظهارنامه_مالیاتی

بر اساس نامه مورخ ٣٠ /٣/ ١۴٠١ رئیس سازمان امور مالیاتی مهلت تسیلم اظهارنامه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و تبصره ماده ۱۰۰ تا ١۵ تیر ماه تمدید شد

Related Posts

Enter your keyword