ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۳۷۵۹۸/د

در خصوص بارگذاری اطلاعات تراکنش‌های بانکی سال های ١٣٩۵ لغایت ١٣٩٧ اشخاص مشکوک به فرار مالیاتی در سامانه اطلاعاتی
نکات قابل توجه در رسیدگی

🔻گردش بستانکار کمتر از ۵٠ میلیارد ریال که تاکنون رسیدگی نشده مشمول حسابرسی نمی باشند.

Related Posts

Enter your keyword