ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۲۸۹۹۸/د در خصوص ارائه نکات ضروری به منظور رفع ابهام در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های عمل کرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی

🔸مودیانی که از شمول تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ خارج بوده اند
🔸مودیانی که اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات ارائه ننموده اند
🔸اظهارنامه هایی که نحوه انجام فرآیند حسابرسی آنان مشخص نشده است

Related Posts

Enter your keyword