ابلاغیه_مالیاتی شماره ۲۳۰/۶۲۹۲۲/د

در خصوص بارگذاری اظهارنامه ویژه تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی موضوع ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰دکل کشور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده

Related Posts

Enter your keyword