#دیوان_عدالت_اداری دادنامه شماره ۵۸۱۱۲۳۷ در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص ،الزام استفاده بخش عمومی از استاندارد های بخش عمومی

#دیوان_عدالت_اداری
دادنامه شماره ۵۸۱۱۲۳۷
در خصوص ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص ،الزام استفاده بخش عمومی از استاندارد های بخش عمومی

 

Related Posts

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹ در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹ در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده های نفتی ( برندینگ ها ) و جایگاه های توزیع سوخت برای سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۳/۹۹در خصوص حسابرسی مالیاتی پرونده های مرتبط با قراردادهای شبکه مدیریت زنجیره تامین…Read more

Enter your keyword