دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۶۳ – ۱۹۶۴ در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵-۲۲؍۳؍۱۳۸۷

اختصاص کلیه حقوق و مزایا در محاسبه ، پرداخت و یا ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده

Related Posts

Enter your keyword