دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۱۱ در خصوص ابطال رأی شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ ابلاغیه طی بخشنامه شماره ۹؍۹۸؍۲۰۰-۷؍۲؍۱۳۹۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی

در خصوص مالیاتهایی که مؤدیان ارائه‌کننده خدمات حمل‌ و نقل ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود (به نسبت حمل‌ و نقل ریلی بار) پرداخت نموده‌اند


Related Posts

Enter your keyword