دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۵۷ در خصوص ابطال بخشی از دستورالعمل شماره ۵١٠ سازمان امور مالیاتی -مالیات و عوارض ارزش افزوده معاملات پیمانکاری

Related Posts

Enter your keyword