دیوان عدالت اداری دادنامه شماره : ۱۹۵۶ – ۱۹۵۷ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۸۰؍۹۸؍۲۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

هزینه های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و از جمله هزینه تلفن همراه نیز معاف از مالیات حقوق دانسته شده است

Related Posts

Enter your keyword