دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۴/۹۹ در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود

دستورالعمل_مالیاتی شماره ۵۲۴/۹۹
در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود

Related Posts

Enter your keyword