دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۵

در خصوص فرآیند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۸)قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲

Related Posts

Enter your keyword