دستورالعمل_مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۴ در خصوص ثبت اقدامات مربوط به رسیدگی مجدد و رفع اختلاف موضوع ماده ٢٣٨ ق. م. م و ٢٩ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که رسیدگی مجدد یا رفع اختلاف در سامانه منعکس نشده است


Related Posts

Enter your keyword