بازنشر ابلاغیه_مالیاتی پاسخ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی/شماره نامه ۲۸۴۹۹

🔹موضوع : نحوه و چگونگی استفاده ماموران مالیاتی از نسبت های سود …. با تاکید به عدم دسترسی مودیان به این نسبت ها به دلیل کاربرد درون سازمانی !!! [ در جهت اصل عدالت مالیاتی و شفافیت اطلاعات ..]

🔸 نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص فعالیت های اقتصادی که نسبت آن توسط سازمان تعیین نگردیده و در سامانه بارگذاری نشده است.

Related Posts

Enter your keyword